familia-hijos

Custodia compartida e pensión de alimentos

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

Pódese fixar unha pensión de alimentos nos casos de custodia compartida?

A resposta é que si: O Xuíz pode fixar unha pensión de alimentos en custodias compartidas cando existe desproporción entre os ingresos dos proxenitores.

Efectivamente cando un dos proxenitores careza de recursos ou exista unha notable diferenza entre os ingresos económicos de ambos, o Xuíz poderá fixar unha pensión de alimentos.

O noso Código Civil establece no seu art.  143 que os pais teñen a obrigación de alimentar aos seus fillos, e o 146 dispón que as necesidades dos fillos han de ser cubertas polos proxenitores con criterio de proporcionalidade.

“A contía dos alimentos será proporcionada ao caudal ou medios de quen os dá e ás necesidades de quen os recibe.”

Os criterios vixentes apuntan a que aínda que o réxime de garda e custodia dos fillos sexa o de compartida, procederá que o Xuíz fixe alimentos cando exista desproporción entre os ingresos dos proxenitores.

Así resulta de diversas sentenzas das que extraemos as seguintes afirmacións:

Tribunal Supremo: «a custodia compartida non exime do pagamento de alimentos, cando exista desproporción entre os ingresos de ambos cónxuxes, ou como neste caso, cando a proxenitora non percibe salario ou rendemento algún (art. 146 C. Civil), xa que a contía dos alimentos será proporcional ás necesidades de quen os recibe, pero tamén ao caudal ou medios de quen os dá » .

Tribunal Supremo: «Polo que se refire aos alimentos, o recorrente solicita pagar 200 euros ao mes; cifra insuficiente. O pactado no convenio foron 1.050 euros, ademais doutras prestacións económicas. En principio o réxime de garda e custodia comporta que cada proxenitor, con ingresos propios, atenda directamente os alimentos cando teña consigo á filla.

O problema xorde cando existen diferenzas substanciais nos ingresos e recursos dun con respecto ao outro e non é posible cumprir a regra de temperar os alimentos ás necesidades dos fillos e recursos dos pais – artigo 93 Código Civil – especialmente no momento en que estes permanecen baixo a custodia do menos favorecido, como ocorre neste caso, no que a diferenza de ingresos dun e outro é substancial, o que determina que o pai virá obrigado a satisfacer neste concepto a cifra de 500 euros ao mes».

Tribunal Supremo: «O recorrente entende que ao adoptarse o sistema de custodia compartida non é necesario o pago de alimentos, pois cada un farase cargo dos mesmos durante o período que teña custódiaa dos menores.

Esta Sala debe declarar que a custodia compartida non exime do pagamento de alimentos, cando exista desproporción entre os ingresos de ambos cónxuxes, ou como neste caso, cando a proxenitora non percibe salario ou rendemento algún (art. 146 Código Civil), xa que a contía dos alimentos será proporcional ás necesidades do que os recibe, pero tamén ao caudal ou medios de quen os dá.»

Conclusión

Naqueles casos nos que o Xuíz decida sobre a conveniencia do réxime de custodia compartida dos fillos, poderá fixar unha pensión de alimentos a cargo daquel que teña maiores ingresos, si existe desproporción económica entre os proxenitores.

Mostrámosche como te podemos axudar

Máis artigos

Deixa un comentario